Smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.danove-zakony.cz (dále jen "internetový obchod") jehož provozovatelem je:
Martin Novotný - NEWSLETTER - vydavatelství, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČ 61278823, DIČ CZ6204280434, zapsaný na ŽÚ v Berouně.

Daňové doklady jsou podle druhu publikace vystavovány a vyřizovány firmou

Martin Novotný - NEWSLETTER - vydavatelství, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČ 61278823, DIČ CZ6204280434

nebo

DonauMedia, s. r. o., Gorkého3, 811 01 Bratislava, IČ 43958001, IČ DPH SK2022531137.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.

Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Objednávka provedená přes internetový obchod firmy je návrhem kupní smlouvy, vlastní kupní smlouva vzniká převzetím zboží kupujícím.

3. Platební podmínky

Objednávky z internetového obchodu jsou realizovány po úhradě zálohové faktury/výzvy k platbě po České republice; na Slovensko a do ostatních zemí po předešlé dohodě. Souhrnné ceny za přepravné a balné po České republice Českou poštou při platbě zálohovou fakturou jsou publikovány v sekci Doprava a platba, na Slovensko a do ostatních zemí sdělíme poštovné po obdržení objednávky (fakturuje se skutečné poštovné + DPH). V případě objednávky elektronických publikací se poštovné neúčtuje.

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 - 4 pracovních dnů od obdržení platby, resp. její identifikaci na výpisu z účtu. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, nikoliv termín doručení. Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Daňový doklad (faktura) bude doručen s objednaným zbožím. V případě objednávky elektronických publikací jsou publikace odeslány e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Prodávající neručí za funkčnost e-mailové schránky kupujícího, její kapacitu a případnou přeplněnost nebo nastavení antispamových filtrů tak, že schránka neumožňuje příjem pošty s přílohami nebo blokuje poštu odeslanou z adresy prodávajícího. V případě objednávky elektronických publikací je daňový doklad odeslán pouze v elektronické formě.

5. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které je již vyprodáno.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nedobírkově odeslat v tomto termínu zpět na adresu prodávajícího (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem na bankovní účet kupujícího. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. balné a přepravné). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

7. Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Cena zboží + poštovné se hradí předem na základě zálohové faktury nebo výzvy k úhradě v českých korunách na bankovní účet vedený v České republice, při objednávkách ze Slovenska v eurech na účet vedený ve Slovenské republice (přepočet na eura bude proveden kurzem 1 EUR = 25 CZK, nebude-li stanoveno jinak).

Cena zboží je uvedena včetně platné sazby daně z přidané hodnoty.

8. Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

9. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek a pro účely informování o produkci prodávané v internetovém obchodu.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

10. Reklamace

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího na e-mail newsletter@newsletter.cz. Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závadu.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu provozovatele internetového obchodu.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

11. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.